Riktlinjer vid uthyrning

Uthyrningspolicy

Rätt hyresgäst till rätt bostad är grundtanken i vår uthyrning. Det innebär att vi med hänsyn till företaget och befintliga hyresgästers bästa, fäster stor vikt vid valet av ny hyresgäst.
Vårt mål är att alla hyresgäster känner trivsel och trygghet i sitt boende hos Vimarhem AB.
 

Grunden i kösystemet är den tid man har stått i kön men av skilda skäl kan vissa sökande prioriteras

  • Ekonomiska skäl.
  • Nyinflyttande till kommunen på grund av arbete, studier eller liknande.
  • Sociala och medicinska behov.
  • Befintliga hyresgäster med särskilda behov.

 Vimarhem gör kreditkontroll innan hyreskontrakt godkänns.

 

Aktiv i bostadskön

Bostadssökande ska förnya sin ansökan var sjätte månad för att behålla sin plats i bostadskön.

Alla sökande som har tackat nej till sammanlagt fem erbjudanden under en 6 månaders period kommer automatiskt att avslutas.

Obesvarat erbjudande medför att ansökan avslutas.

 

Betalningsförmåga.

Med betalningsförmåga menas förutsättningar att i enlighet med lagar och avtal erlägga hyra för efterfrågad bostad, bilplats, lokal eller förråd. Betalningsförmågan ska kunna styrkas med uppgifter om inkomst i minst 6 månader från kontraktstillfället. Hyran får max utgöra 40% av den sammanlagda bruttoinkomsten. Vi godkänner CSN.

 

Ordnad ekonomi

För att kunna teckna hyresavtal enligt ovan får sökande inte ha några skulder hos Vimarhem AB eller andra hyresvärdar. Detsamma gäller otvistiga betalningsanmärkningar och krav. Det får inte heller föreligga andra förfallna skulder av betydelse, ej heller betalningsanmärkningar som kan vara relevanta för förmågan att betala hyra. Bor sökande hos Vimarhem AB kontrolleras även att hyresinbetalningarna fungerat på ett tillfredsställande sätt.

 

Antal boende per lägenhet

Normen för antalet boende per lägenhet är två personer per rum (ej kök).

 

Störningsfritt boende

Den blivande hyresgästen får inte ha störningsanmärkningar från tidigare boende hos Vimarhem AB eller andra hyresvärdar. Referenser ska vid begäran kunna uppvisas, i första hand från tidigare hyresvärd och/eller arbetsgivare.

 

Omflyttning inom Vimarhem

Vill du byta lägenhet inom Vimarhem AB måste du ha haft ett förstahandskontrakt för din nuvarande bostad i minst 12 månader. Undantag från denna regel kan göras om särskilda skäl föreligger. Sådana skäl kan vara familjebildning, familjesplittring och förändrade ekonomiska förutsättningar. Vi gör en förbesiktning i den bebodda lägenheten före nytt hyresavtals tecknande. Skulder till Vimarhem AB ska regleras innan lägenhetsbyte.

 

Överlåtelse av bostad

Det finns två former för överlåtelse av bostad, dels överlåtelse av hyresrätt och dels upplåtelse i andra hand.

 

Överlåtelse av hyresrätt

För att du ska få ta över någon annans hyreskontrakt måste du ha varit folkbokförd på adressen och kunna styrka att du bott där tillsammans med lägenhetsinnehavaren under minst tre (3) år.

 

Upplåtelse i andra hand

För att vi ska godkänna en andrahandsuthyrning måste beaktansvärda skäl finns. Båda dessa former regleras i hyreslagen och vi tillämpar strikt hyreslagen för att motverka att våra lägenheter blir föremål för oetiska överlåtelser.

 

Uppsägningstid

För bostäder gäller tre kalendermånaders uppsägningstid med undantag för dödsbo till avliden hyresgäst som har rätt att säga upp avtalet med en kalendermånads uppsägningstid. Uppsägning ska vara skriftlig och börjar räknas från det månadsskifte som infaller efter uppsägningen.
 

För garage och carport gäller 3 månaders uppsägningstid.

För biluppställningsplats gäller 1 månads uppsägningstid.

För lokaler gäller den avtalade uppsägningstiden före avtalstidens utgång.