Felanmälan

 

Felanmälan klicka här

 

Det går även att göra felanmälan på vår felanmälan/servicetelefon 0492-76 98 80 mellan kl.08.00-09.30.

Övrig tid telefonsvarare.

 

Vid akuta fel och skador på arbetstid och du inte får tag i personen på felanmälan ring växel 0492-76 98 00. 

Fel som rings in på dessa telefonnummer ska vara av allvarlig karaktär som måste åtgärdas omgående (större elfel, vattenläckage och likande).

 

Akuta fel som inträffar på kvällarna och på helgerna rapporteras till Vimarhems jour 072-214 44 67.

Observera att endast allvarliga fel rapporteras till jourtelefon (större elektriska fel, vattenläckage och liknande).

  

Error report click here

 

It is also possible to report errors on our error report / service telephone 0492-76 98 80 between 08.00-09.30.

Other times answering machine.

 

In the event of urgent errors during working hours and you cannot get hold of the person on the error report 0492-76 98 00.

Errors that are dialed into these telephone numbers must be of a serious nature that must be rectified immediately (major electrical faults, water leakage and the like).

 

Urgent errors that occur in the evenings and on weekends and that cannot wait until the next working day are reported to Vimarhem's on call phone 072-214 44 67.

Please note that only faults of a serious nature are reported to the on call telephone (major electrical faults, water leakage and the like).